Thomas Dutronc

Jeune, je ne savais rien

Thomas Dutronc

Jeune, je ne savais rien